Regulamin sklepu internetowego pinkbra.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem "https://pinkbra.pl".
 2. Właścicielem sklepu internetowego pinkbra.pl jest działalność gospodarcza wpisana do rejestru działalności gospodarczej pod nr NIP 5261500810.  Siedziba firmy: 00-215 Warszawa ul Sapieżyńska7/26. Adres do korespondencji i zwrotów: pinkbra.pl 05-070 Sulejówek, ul Podleśna 5.  Administratorem danych osobowych klientów jest pinkbra.pl. 
 3. Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem pinkbra.pl, skierowany jest do wszystkich potencjalnych klientów i określa zasady korzystania i składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży Towarów.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego pinkbra.pl.
 5. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta oraz złożenia zamówienia lub reklamacji. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków bez ograniczeń i zastrzeżeń.
 6. Na stronie znajdują się informacje o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale z którego jest wykonany itp. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów i mają charakter poglądowy.
 7. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. Ceny podane w sklepie to ceny brutto (uwzględniając podatek VAT) w złotych polskich.
 9. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie sklepu, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem chat-u prowadzonego na stronie.
 10. Staramy się, aby wszystkie oferowane produkty były w sklepie na stanie, jednakże mogą występować chwilowe braki związane z oczekiwaniem na dostawę.
 11. Kontakt ze sklepem:

adres sklepu – https://pinkbra.pl

email – sklep@pinkbra.pl

nr tel: +48 699 714 530

czat dostępny na stronie

II. DEFINICJE

 1. Strona internetowa – narzędzie o nazwie www.pinkbra.pl, służące do świadczenia usług elektronicznych
 2. Użytkownik/Klient  – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu 
 4. Dzień/dni – dni robocze – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 5. Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów
 6. Regulamin – ten dokument
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę zamówionego Towaru

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Strona internetowa jest obsługiwana przez różne przeglądarki internetowe, nie wymaga żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Zamówienie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna - sprzedaży towarów, która jest zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient"), a Sprzedawcą (pinkbra.pl).
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.  
 4. Klient w toku składania zamówienia jest zobowiązany do udzielania prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, gdy podane dane są nieprawdziwe, lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.
 5. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności , lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Sklep świadczy na rzecz klientów nieodpłatne usługi: chat, prowadzenie konta klientów, zamieszczanie opinii. Usługi czat-u świadczone są w godzinach pracy sklepu, pozostałe usługi dostępne są 24h na dobę. 
 7. Klient, który dokonał rejestracji konta, może zgłosić żądanie usunięcia konta. Sklep usunie konto w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania. 
 8. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Klientom publikacji na stronie sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów. 
 9. Usługa czatu polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Sklepem za pośrednictwem komunikatora obsługiwanego przez Sklep. W trakcie korzystania z usługi chatu, Klient ma możliwość zawarcia umowy sprzedaży. Rezygnacja z usługi czatu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z komunikatora obsługiwanego przez Sklep. 
 10. Klient który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  4. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Administratora Sklepu;
  5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego;
  6. Podejmowanie czynności informatycznych lub wszystkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta lub ingerencji w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania sklepu i realizowania płatności;
  7. Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu
  8. Modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych cen lub opisów produktów;

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sklep internetowy posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka) lub podobnej technologii do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego preferencjach, Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych praz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies, to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre pliki cookies są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne, służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas przechowywane przez dłuższy czas.

V. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Produkty medyczne dostępne na stronie powinny być zalecane Klientom przez lekarzy i stosowane zgodnie ze wskazaniami lekarza oraz producenta.
 2. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym, nie ma na celu świadczenia usług doradztwa profesjonalnego.
 3. Dobór rozmiaru dokonywany jest przez Klienta na podstawie wykonanych przez niego pomiarów odpowiednich części ciała. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za źle wykonane pomiary i zły dobór rozmiaru.
 4. Pomimo podejmowania przez właściciela strony wszelkich starań w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony, mogą się pojawić niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.

VI. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy są realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza z danymi koniecznymi do wysyłki.
 3. Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia oraz wpływu opłaty za Towar na konto Sprzedawcy (poza zamówieniami realizowanymi z opcją płatności przy odbiorze – tu umowa zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia).
 4. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną do Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia.
 5. Po weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 7. W przypadku braku możliwości przyjęcia przez Sprzedawcę wszystkich lub niektórych złożonych w ramach zamówienia ofert, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o braku możliwości realizacji zamówienia lub propozycji jego modyfikacji. Wówczas Klient może anulować zamówienie w części lub w całości. Zamówienie nieopłacone przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.
 8. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych Towarów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 9. Sprzedawca ma prawo do organizowania promocji i obniżek cen oraz przyznawania kuponów rabatowych. Kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu. Nie można dostać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy produkt zostanie częściowo lub całkowicie zwrócony. Jeśli podczas zakupów Klient skorzysta z kuponu rabatowego, sklep zastrzega sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny produktów, które Klient zachowa, jeżeli – ze względu na odstąpienie od umowy, całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego.
 10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

VII. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARÓW

 1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, chyba, że strony umówią się inaczej.
 2. Towar wysyłamy w terminie wskazanym w opisie konkretnego produktu: w ciągu 1-3 dni roboczych lub 3-5  roboczych od daty zaksięgowania środków na koncie.
 3. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty. Dostawa poza granice kraju jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu warunków oraz kosztów dostawy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.
 4. W przypadku wyboru paczkomatu jako formy Dostawy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 5. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
 6. Zamówienie o wartości powyżej 200,01 (słownie: dwieście zł i 1 gr) złotych wysyłane są na koszt Sklepu z wyłączeniem płatności za pobraniem. W innym przypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.

VIII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 2. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia.
 3. Oferujemy następujące metody płatności: szybki przelew internetowy, karta kredytowa, blik, przelew tradycyjny, za pobraniem
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. lub Przelewy24
 5. Płatność przelewem powinna być dokonywana na podane konto:
  88109000880000000144140725 (Santander Bank Polska S.A.). Koszty finansowe transakcji ponosi Klient.

IX. REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.  Sprzedawca  odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów oraz za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili chyba, że termin przydatności Towaru  do użycia jest inny. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na zasadach rękojmi lub gwarancji. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeśli zgodne z umową sprzedaży pozostają jego: opis, rodzaj, ilość, kompletność, funkcjonalność oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował. Ponadto, Towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży musi nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i dobrych praktyk, a także występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo jakie sa typowe dla Towarów tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać. 
 3. Każdy produkt zakupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową.
 4. Koszt naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, który odbywa się na koszt Sprzedawcy. W tym celu Konsument jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o adresie pocztowym na terenie Polski, z którego Towar może być odebrany za pośrednictwem firmy kurierskiej. Towar powinien zostać zapakowany przez Konsumenta w sposób umożliwiający jego transport. 
 5. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej sprzedawcy. Reklamację można także  złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru (za pośrednictwem Poczty Polskiej) wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie na adres Sprzedawcy (pinkbra.pl 05-070 Sulejówek, ul. Podleśna 5). Klient otrzyma emailem informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Sklep zwróci koszty dostarczenia reklamowanej przesyłki zgodnie z cennikiem poczty Polskiej. 
 6. Jeżeli Towar ma wady, w ramach rękojmi Klient może:
  1. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo;
  2. Żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
  3. W przypadku, gdy wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedawca niezwłocznie zwróci wpłaconą kwotę.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 9. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
 10. Reklamacje dotyczące działania sklepu, prosimy kierować na adres: sklep@pinkbra.pl.

X. ZWROTY TOWARÓW-ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towarów.
 3. O odstąpieniu od umowy, Konsument powinien poinformować Sklep drogą elektroniczną lub na formularzu, którego wzór jest załączony do Regulaminu. 
 4. Klienci są zobowiązani skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia umowy załączonego na stronie.
 5. Klient odsyła Towar(y) wraz z dowodem zakupu, na adres pocztowy Sprzedawcy - pinkbra.pl 05-070 Sulejówek, ul Podleśna 5, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient ponosi koszty zwrotu Towarów.
 7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem bankowym.  Zwrot płatności dokonywany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego towaru z uwzględnieniem poniższych punktów.
 8. Prawo odstąpienia przysługuje Klientowi wyłącznie w stosunku do Towarów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Klient traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku skorzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. W przypadku dostawy Towarów w zapieczętowanym opakowaniu (produkty firmy Lipoelastic (poza biustonoszem PI Premium), biustonosze pooperacyjne firmy Amoena (np. modele: Pamela, Sina, Leyla) oraz protezy a także preparaty na blizny firm Amoena, Lipoelastic, Regima, Revee po otwarciu opakowania nie podlegają zwrotom ani wymianie ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higieniczno – epidemiologicznych. (Zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta)
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. W przypadku, wykonania płatności online (za pośrednictwem np. Blue Media lub PayU), w celu otrzymania zwrotu, Kupujący jest zobowiązany podać numer rachunku, na który ma nastąpić zwrot środków.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.  
 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.  
 3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG, ZMIANA REGULAMINU ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług z ważnych przyczyn m.in.
  1. Zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. Zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. Zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. Niezależnie od treści pkt 9, mając na uwadze szczególną dbałość Sprzedawcy o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze sklepu internetowego oraz składania zamówień z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu. Sprzedawca, może także, w celu uniknięcia dalszych szkód, nie przyjąć oferty Klienta w zakresie określonych from płatności lub dostawy.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
 5. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji na stronie sklepu.
 6. Regulamin obowiązuje od 31.03.2021.

Formularz reklamacyjnyFormularz zwrotu